Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες συμπιεσμένος φάκελος σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Για να παρουσιαστεί μια εργασία στο συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών.

Σημαντικές ημερομηνίες

(για την υποβολή εργασιών)

 • 11 Ιανουαρίου 2008: Υποβολή περιλήψεων
  (στέλνετε το συνοδευτικό φύλλο και περίληψη με λέξεις κλειδιά όπως στο υπόδειγμα)
 • 4 Φεβρουαρίου 2008: Έναρξη εγγραφών (συνέδρων – εισηγητών)
 • 22 Φεβρουαρίου 2008: Υποβολή πλήρων κειμένων εργασιών στην επιτροπή κριτών
  (στέλνετε το συνοδευτικό φύλλο και την πλήρη εργασία όπως στο υπόδειγμα)
 • 23/2 – 13/3: Διαδικασία κρίσης εργασιών
  (συμμόρφωση εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών)
 • 14 Μαρτίου 2008: Οριστική υποβολή κειμένων εργασιών που έχουν κριθεί.

 • Κατηγορίες εργασιών

  Εισηγήσεις – Προφορικές ανακοινώσεις

  Αφορούν σε διδακτικές προτάσεις, δραστηριότητες χρήσης των ΤΠΕ, εμπειρικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες, νέα διδακτικά περιβάλλοντα κ.ά.
  Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.
  Χρόνος παρουσίασης 15-20 λεπτά.

  Αφίσες (posters)

  Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
  Το κείμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες.

  Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

  Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα θέμα που αφορά κάποιον από τους τομείς της θεματολογίας του συνεδρίου. Για κάθε τέτοια συνεδρία προβλέπονται 5 -6 εισηγήσεις και χρόνος για συζήτηση.
  Χρόνος παρουσίασης 15 λεπτά. Μέγιστη χρονική διάρκεια συνεδριών στρογγυλής τράπεζας 90 λεπτά.
  Το κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 4 σελίδες.

  Παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων

  Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν συζητήσεις γύρω από θέματα που αφορά σε συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτικών. Η οργάνωση μιας παράλληλης συνεδρίας αναλαμβάνεται από ομάδα εκπαιδευτικών. Ορίζεται συντονιστής της παράλληλης συνεδρίας που αναλαμβάνει να συγκεντρώνει και να υποβάλλει όλες τις εισηγήσεις των εισηγητών στην οργανωτική επιτροπή.
  Χρόνος παρουσίασης εργασίας 15-20 λεπτά.
  Προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια παράλληλης συνεδρίας ειδικοτήτων 4 ώρες.
  Το κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 8 σελίδες.

  [σημείωση: Οι παράλληλες συνεδρίες θα διεξαχθούν σε ειδικούς χώρους που θα ορίσει εγκαίρως η οργανωτική επιτροπή]

  Εργαστήρια (tutorials & workshops)

  Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας.
  Προβλεπόμενος χρόνος εργαστηριακών εργασιών: 1-3 ώρες
  Οι εκπαιδευτές θα υποβάλλουν κείμενα μέχρι 4 σελίδες καθώς και τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν.

  Παρατηρήσεις

  • Όλα τα υποβληθέντα κείμενα των εργασιών, που θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή, θα περιληφθούν στα έντυπα πρακτικά του συνεδρίου.
  • Τα φύλλα εργασίας και οδηγιών χρήσης, που θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια θα προσαρτηθούν σε παράρτημα μόνο στην ηλεκτρονική μορφή των πρακτικών.
  • Εταιρίες λογισμικού, εκδοτικοί οργανισμοί και ιδιώτες μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την παρουσίαση εμπορικών εφαρμογών ή προϊόντων στους χώρους που θα διεξαχθεί το συνέδριο, αφού έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή.
  • Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της θεματολογίας του συνεδρίου κατά την υποβολή των εργασιών.

  Έπειτα από ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των εργασιών για tutorials & workshops, διευκρινίζουμε τα εξής: Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εισαγωγή, σύντομη περιγραφή του ΕΛ ή της μικροεφαρμογής, τεχνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά υπολογιστικού περιβάλλοντος (περιβάλλον διεπαφής), παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση, προτεινόμενη μεθοδολογία, αποτελέσματα και αξιολόγηση (εφόσον έχει γίνει διδασκαλία με αυτά και έχει αξιολογηθεί), συμπεράσματα, βιβλιογραφία – πηγές (που τεκμηριώνουν κυρίως την παιδαγωγική αξία του ΕΛ ή της μικροεφαρμογής).

  Τονίζουμε πως τα παραπάνω αφορούν στα κείμενα που θα περιληφθούν στα έντυπα πρακτικά του Συνεδρίου. Φύλλα οδηγιών, φύλλα εργασίας κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια θα περιληφθούν στην ηλεκτρονική μορφή των πρακτικών.


  συμπιεσμένος φάκελος Υπόδειγμα υποβολής εργασιών

  – (κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να ανακτήσετε τα αρχεία)

  • Περιλαμβάνεται συνοδευτικό φύλλο ταυτότητας εισήγησης και υπόδειγμα υποβολής εργασίας
  • Οι εργασίες να αποσταλλούν με email στη διεύθυνση: ekoltsakis@sch.gr