Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Τόπος: Πολιτιστικό κέντρο Σχολής Αριστοτέλους

ΠΡΩΪ

Προσέλευση – Εγγραφές: 09:00-09:30

Σημείωση: Οι εισηγήσεις είναι 20΄